Porada psychologiczna (30 min)


formy oddziaływania psychologicznego, które przeznaczone są dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polegają na udzielaniu wskazówek i możliwych sposób rozwiązań danej sytuacji.

Obejmują kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od terapii psychologicznej, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.

Rehabilitacja neuropsychologiczna (30 min)


Terapia  zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych oraz terapia zaburzonych funkcji poznawczych: uwagi, percepcji, pamięci, mowy, myślenia. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, jako specjalistyczna pomoc lecznicza, jest szczególnie polecana dla pacjentów z nabytymi dysfunkcjami mózgu. Liczne badania naukowe wskazują, że pacjenci z nabytymi dysfunkcjami mózgu potrzebują całościowej, holistycznej opieki a nie tylko rehabilitacji w zakresie wybranych funkcji np. zaburzeń mowy. Najważniejszym warunkiem powrotu pacjentów do zdrowia jest oddziaływanie wieloma metodami terapeutycznymi, które – uwzględniając potrzeby pacjenta-przyczyniają się do poprawy jego funkcjonowania w zakresie funkcjonowania procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych. W ramach psychologii klinicznej, diagnoza i terapia neuropsychologiczna, stanowi szczególną dziedzinę aktywności zawodowej psychologów-praktyków. Poza diagnozą i terapią neuropsychologiczną prowadzone są również interwencje psychologiczne w sytuacjach stresowych, kryzysowych, a także udzielane jest wsparcie dla rodzin pacjentów cierpiących na uszkodzenie mózgu.


Indywidualna sesja psychologiczna (do 60 min)

(konsultacja specjalisty, diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, interwencja w kryzysie)


Poradnictwo i terapia rodzin

Poradnictwo i terapia rodzin to formy pomocy psychologicznej, których celem jest wskazanie źródeł konfliktów i nieporozumień w rodzinie, zdefiniowanie ich oraz odnalezienie skutecznych sposobów ich rozwiązania, a także odbudowa więzi między członkami systemu rodzinnego. Terapia rodzin obejmuje więc nie tylko osobę, która przejawia określone trudności (np. dziecko z zaburzeniami zachowania), ale również pozostałych członków rodziny. Wynika to z faktu, że członkowie rodziny pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i nawzajem na siebie wpływają, a ponadto funkcjonowanie osoby wymagającej wsparcia psychologicznego ma również istotny wpływ na kształtowanie się relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

W czasie sesji z psychologiem każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój indywidualny punkt patrzenia na powstały problem oraz może na nowo zbudować asertywną komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Grupa wsparcia (minimum 8 osób, 50 min)

forma wsparcia psychospołecznego w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, informacje. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. własna choroba onkologiczna, psychiczna lub choroba występującą w najbliższej rodzinie, problem z uzależnieniem). Grupy mogą mieć charakter otwarty jak i zamknięty.

Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach.Psychoedukacja (minimum 8 osób, 50 min)

ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań.

Psychoedukacja ma na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z chorobą i zrozumienie jej. Psychoedukacja jest prowadzona w formie zajęć grupowych przy wykorzystaniu aktywnych technik uczenia się jak warsztaty i dyskusje oraz wykłady.

Indywidualna sesja relaksacyjna (do 40 min)


Grupowa sesja relaksacyjna (do 40 min)obejmują różne sposoby na wyładowanie stresu lub nadmiaru emocji na drodze odpowiednich ćwiczeń. Trening relaksacyjny służy do osiągania stanów lub czynności, w których dominuje odpoczynek, odprężenie, zwolnienie psychofizyczne. Wiąże się z przerwaniem stanu napięcia nerwowego, pozwala przywrócić równowagę psychiczną, regeneruje zmęczony organizm.

Systematyczny trening relaksacyjny: poprawia samopoczucie, poprawia odporność psychiczną, regeneruje organizm, uaktywnia pamięć, koncentrację uwagi, redukuje napięcie psychofizyczne, uczy działań antystresowych, poprawia samoocenę i wiarę w niefarmakologiczne sposoby leczenia, obniża poziom lęku, zwiększa tolerancję na odczucie bólu, stabilizuje reakcje emocjonalne, odwraca uwagę od uciążliwości choroby, pomaga w ujawnieniu i odreagowaniu negatywnych emocji, wyzwala potrzebę ekspresji, redukuje zmęczenie.

Kompleksowa terapia zaburzeń funkcji poznawczych
(pakiet 8 sesji)


4 sesje psychologiczne i 4 sesje logopedyczne - realizowane naprzemiennieIndywidualna terapia zajęciowa (do 40 min)


Grupowa terapia zajęciowa (do 40 min)rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego i fizycznego.